Γενικά για τα Προγράμματα Voucher

Τα προγράμματα «Επιταγή Εισόδου σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις για Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας» (Voucher) συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν σκοπό την μείωση της ανεργίας των νέων μέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.

Από 1.7.2014, η εργοδοτική εισφορά που καταβάλλεται υπέρ του Λογαριασμού για την Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ) έχει διαμορφωθεί σε 0,24%. Η εισφορά αυτή καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους εργοδότες, συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., για τους ασφαλισμένους που υπάγονται έστω και σε ένα κλάδο ασφάλισης του ΟΑΕΔ, συνεισπράττεται με τις υπέρ ΙΚΑ εισφορές και υπολογίζεται επί των αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές του ΙΚΑ.


Οι πόροι του ΛΑΕΚ που αποδίδονται στις επιχειρήσεις και αφορούν στην επαγγελματική κατάρτιση είναι ακατάσχετοι, δεν λογίζονται ως έσοδα και απαλλάσσονται από κάθε φορολογική επιβάρυνση. 

  
Χαρακτηριστικά Προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24%

•    Προϋποθέσεις συμμετοχής:

o    Καταβολή από την επιχείρηση της εισφοράς 0,24% στο ΙΚΑ
o    Μη ταυτόχρονη συμμετοχή της επιχείρησης σε πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ για εργαζομένους σε μικρές επιχειρήσεις


•    Ποσά που δικαιούται μια επιχείρηση για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης:
o    70% της εισφοράς ΛΑΕΚ, εφόσον οι δαπάνες κατάρτισης είναι μεγαλύτερες ή ίσες με το ποσό αυτό
o    100% των δαπανών κατάρτισης εφόσον αυτές είναι μικρότερες του 70% της εισφοράς ΛΑΕΚ
o    Επιχειρήσεις που δεν υλοποίησαν ή δεν εξάντλησαν το πρόγραμμα ΛΑΕΚ του προηγούμενου έτους, μπορούν να μεταφέρουν ή να εξαντλήσουν το 70% του ποσού της εισφοράς στο επόμενο έτος.

Στο πλαίσιο των επιδοτούμενων σεμιναρίων ΛΑΕΚ 0,24%, η eU-Learn προσφέρει τα ακόλουθα σεμινάρια:

•    Πληροφορική & Social media
•    Marketing & Πωλήσεις
•    Διαχείριση Πελατών
•    Δημόσιες Σχέσεις & Επικοινωνία

Βρισκόμαστε στο Κέντρο του Χαλανδρίου στην Πλατεία Δούρου

Εύκολή πρόσβαση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς

Η eU-LEARN είναι ένα πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 (Κε.Δι.Βι.Μ.1) που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής και παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε καταρτιζόμενους μεμονωμένα.

eU-LEARN
Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου 10
Χαλάνδρι, Αττική 15234
Ελλάδα

Τηλ: 215 52 51 910
Για πληροφορίες:
info@eu-learn.edu.gr

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας

Follow us